Bazat e Menaxhimit!!

Nepermjet ketij web-siti ju do te informoheni mbi gjithçka qe iu nevojitet per te perballuar leksionet mbi lenden BAZAT E MENAXHIMIT.
Materialet jane te pergatitura nga Prof. Redi MYSHKETA, pergjegjes i departamentit te menaxhimit.
Studimi i kesaj lende iu jep mundesi te gezoni kompetenca dhe profesionalitet finalizuar ne drejtimin, administrimin dhe konsulencen e nje ndermarrje.
Ne vecanti, kjo lende fokusohet ne keto tematika kryesore si:
- drejtimi dhe administrimi i organizatave, duke pasur parasysh strategjite e nje ndermarrje ne nje prospektive internacionale, menyrat e qasjes ndaj tregut, inovacionin ne fushen e prodhimit dhe logjistikes, organizimit, zgjidhjen e problemeve ambientale;
- drejtimi financiar, duke pasur parasysh financimin e ndermarrjes ne lidhje me tregun e kapitalit dhe strumentet inovative te financimit dhe te mbulimit te riskut financiar.

Lenda eshte e ndare ne keto kapituj:

Kapitulli I. Menaxheret dhe Menaxhimi.

Kapitulli II. Zhvillimi historik i mendimit menaxherial.

Kapitulli III. Etika dhe Pergjegjesia sociale

Kapitulli IV. Vendim-marrja, te mesuarit, kreativiteti dhe aftesia siperrmarrese

Kapitulli V. Menaxheri si planifikues dhe strateg

Kapitulli VI. Menaxhimi i struktures dhe kultures organizative

Kapitulli VII. Kontrolli organizativ dhe ndryshimet

Kapitulli VIII. Manaxhimi i burimeve njerëzore.

Kapitulli IX. Motivimi dhe Performanca

Kapitulli X. Udheheqja

Kapitulli XI. Promuovimi i Komunikimit efektiv. Grupe
efektive dhe “team”-et

Kapitulli XII. Menaxhimi i proceseve kritike te organizimit

Ju faleminderit!